iPhone Reparatie Almere

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tele-Fix

 

1: Toepasselijkheid:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tele-Fix zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tele-Fix is ingestemd.

Door het gebruik van de internetsites van Tele-Fix en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tele-Fix worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tele-Fix ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Tele-Fix behoud zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

2: Overeenkomsten:

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tele-Fix, Tele-Fix is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Tele-Fix is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Tele-Fix zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst toebrengt

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tele-Fix garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3: Prijzen / Aanbiedingen:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 19% BTW.

Alle aanbiedingen van Tele-Fix zijn vrijblijvend en Tele-Fix behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4: Betaling & Verzendkosten:

Bij bestellingen via de webwinkel van Tele-Fix kan op de volgende manieren worden betaald:
- Bank (Ideal)
- overschrijving

Telefoons worden uitsluitend aangetekend opgestuurd. Bij aangetekende zendingen komt er €8,99 verzendkosten bij.

 

 

-Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worde
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

-Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

- In geval van wanbetaling van de consument heeft Tele-Fix behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


 -In het geval van een 2e sommatie heeft Tele-Fix het recht om over de hoofdsom nog €7,50 aan administratiekosten te rekenen.

 


 
 

5: Levering:

De door Tele-Fix opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. U krijgt uw geld terug. Verzendkosten worden niet gecrediteerd.

6: Eigendomsvoorbehoud:

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tele-Fix verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7: Reclames en aansprakelijkheid:

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Tele-Fix daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tele-Fix de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Tele-Fix crediteert geen verzendkosten.

 


8: Elektronische communicatie en bewijs:

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Tele-Fix (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Tele-Fix niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Tele-Fix.

De administratie van Tele-Fix geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9: Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tele-Fix in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tele-Fix gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tele-Fix kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 


 


 


 


10: Garantie:

Voor door Tele-Fix geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

 


Indien Tele-Fix om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toe- · stemming van Tele-Fix of de fabrikant zijn verricht; 
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 


 


11: Persoonsgegevens:

Tele-Fix zal de gegevens van u uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en in het achtneming van de wettelijke regels en wetgeving. U gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het verwerken van u bestelling en u verder op de hoogte te houden van aanbiedingen en verdere productinformaties. U bedrijf informatie zal dan ook nooit en nimmer verkocht worden aan derden.

Tele-Fix is vrijgesteld van enig aansprakelijkheid indien Tele-Fix van overheidswege gedwongen wordt informatie vrij te geven en indien er informatie lekt waar geen opzet in spel is en waar het bestuur van de Tele-Fix niet op de hoogte van kon zijn.


12: Klachten:

Tele-Fix streeft naar 100% tevreden klanten, maar mocht u toch een klacht hebben dan kunt u deze schriftelijk, en onderbouwd richten ter attentie van:
Directie Tele-Fix
Zijlweg 24

2013 DH Almere
(Klachten die niet schriftelijk worden aangeboden worden niet in behandeling genomen.)

13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 
verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tele-Fix of overeenkomsten die met haar gesloten
zijn worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

 

iRepairAlmere

Locatie Haarlem

Zijlweg 24

2013DH Haarlem

__________________________

Locatie Almere

Alseïdenstraat 20

1363 SR Almere

085 30 30 247

 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

BTW: NL219565983B01

KVK: 61840637

 

 

Route

http://www.map-embed.com

© Copyright Tele-Fix Solutions 2009-2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (iPhone-reparatie-almere.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Tele-Fix Solutions of zijn gelicenceerd aan Tele-Fix Solutions.